A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF THE STUDENTS FROM TURKIC COUNTRIES STUDYING AT KASTAMONU UNIVERSITY
(KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Niyazi GÜMÜŞ  , Orhan KANDEMİR, Tahir BENLİ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 29
Page : 1091-1110
    


Summary
It is known that regional development differences and unemployment are among the major the problems the countries face. Under the conditions of globalization process, young entrepreneurs who can unleash their potential for the development of their country have the key role in order to support advancement and prevent unemployment. To this end, determining the perceptions and tendencies of younger generation regarding entrepreneurship will help public associations to determine incentives more successfully. The main purpose of this study is to find out the perceptions related to entrepreneurship of the students from Turkic countries who are studying at Kastamonu University and to reveal the differences among them. In the scope of this research, a survey has been applied to the students from Turkic Countries (Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan) who studied at Kastamonu University between the March 1 and April 15 in 2016. The data acquired have been analysed via SPSS software. The study revealed differences regarding the entrepreneurial tendencies of the students of the participating countries. It is thought that this research will provide vital clues for regulating incentives and determining policies for entrepreneurship in the related countries.

Keywords
Entrepreneurship Tendency, Regional Development, Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan.

Abstract
Ülkelerin yaşadığı ekonomik problemlerin başında bölgesel gelişme farklılıkları ve işsizliğin geldiği herkesin hem fikir olduğu bir konudur. Küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde bölgesel gelişmenin sağlanmasında ve işsizliğin önlenebilmesinde anahtar rolün ilgili bölge ya da ülkenin gelişme potansiyelini ortaya çıkarabilecek genç girişimcilerde olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumlarının girişimciliğe yönelik sağlayacakları desteklerin belirlenmesinde gençlerin girişimciliğe bakış açıları başta olmak üzere girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve bu sayede desteklerin düzenlenmesi desteklerin amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın temel amacı; Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarının belirlenmesi, aradaki farklılıkların ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası (Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan) öğrencilerine 01 Mart-15 Nisan 2016 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Keywords
Girişimcilik Eğilimi, Bölgesel Gelişme, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan.