Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PHENOMENA OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: VIOLENCE EXPERIENCES OF A GROUP OF WOMEN LIVING IN WOMEN’S SHELTER
(BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU: KADIN SIĞINMA EVİNDE YAŞAYAN BİR GRUP KADININ ŞİDDET DENEYİMLERİ )

Author : Fadime SEÇGİN  , Mehmet TATAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 442-460


Summary
Violence against women is a common multidimensional infraction in the world and Turkey. Both international instutions and various organizations in Turkey has been doing projects to solve this infraction causing women to be hurt and injured psycologically and physically, and also causing them pain, insulting them, keeping discrimination againist women and preventing their main rights and freedom. But unfortunately, this infraction of human rights can’t be prevented. This research shows that whether women staying at women’s shelter perceive the violance as an infraction of humanrights or not, what kind of violence they are exposed to, by whom they are exposed to violence, the reasons of being exposed to violence, their reactions to the violence, what kind of a support they get after being exposed to violence. The group of research consisits of 8 voluntary women who were somehow exposed to violence and stay at women’s shelter in Tokat. The research is case study among qualitative research models. During the data collection, semi-structured interview form has been used. Descriptive analysis was applied to analyze the data. While analyzing the data, the answers given by participants have been studied deeply and participants’ direct expressions have often been used. This research shows that the participants have been mostly exposed to physical, verbal and economical violence. According to participants, the violence exposed to themselves have been perceived it as a problem which is an infraction of their main rights, and which ignores their personality rights and imperils themselves seriously. Many participants told that their parents, friends and relatives left them alone in their struggle with violence; therefore, they stated that they had difficulties in coping with the violence., same difficulties to prevent the violence. Women are exposed to violence not only by men but aso by women. Furthermore, women stated that they applied official agencies not before they were exposed to violence but rather when the violence was no more irresistable.

Keywords
Human rights, violence, woman

Abstract
Kadına yönelik şiddet, Türkiye’de yaşamın her alanında oldukça yaygın görülen çok boyutlu bir insan hakları ihlalidir. Kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine sebep olan, temel hak ve özgürlüklerini engelleyip, onlarda psikolojik ve fiziksel olarak yaralanmalara yol açan bu ihlalin çözümü için hem uluslararası kuruluşlarda hem de Türkiye’de çeşitli çalışmalar ve projeler yapılmasına karşın bu insan hakkı ihlalinin önüne geçilememektedir.Bu araştırma ile kadın sığınma evinde kalan kadınların şiddeti, insan hakları ihlali olarak görüp görmedikleri, ne tür şiddet yaşadıkları, kim tarafından şiddet gördükleri ve şiddete maruz kalma nedenleri, yaşadıkları şiddet karşısında gösterdikleri tepkiler ve yaşadıkları şiddet sonucunda ne tür bir destek aldıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ilinde kadın sığınma evinde kalan ve bir şekilde şiddete maruz kalmış 8 gönüllü kadın oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma modellerinden durum çalışmasıdır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar derinlemesine incelenmiş ve sıklıkla onların doğrudan ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların en çok fiziksel, sözel ve ekonomik şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Katılımcılara göre kendilerine uygulanan şiddet, temel haklarını ihlal eden, kişilik haklarını yok sayan, kendilerini ciddi anlamda tehlikelere sokan bir sorun olarak algılanmaktadır. Birçok katılımcı; aile, arkadaş ve yakınlarının şiddet ile mücadelede kendilerini yalnız bıraktıklarını, bu nedenle de şiddet ile baş etmede zorlandıklarını ifade etmiştir. Kadınlar sadece karşı cinslerinden şiddet görmeyip hem cinslerinden de şiddet görmektedir. Ayrıca şiddet görmeye başladıkları anda değil, daha çok şiddetin artık ağır ve dayanılmaz aşamalarına geldikleri zaman resmi kurumlara başvurduklarını belirtmişlerdir.

Keywords
İnsan hakları, şiddet, kadın.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri