Abstract


FARKLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG): ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışma farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacize maruz kalma düzeylerini belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Antalya il merkezinde Anadolu Lisesi, Genel Lise, İmam Hatip Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde çalışan öğretmenlerle yapılmıştır. Katılımcılar 55’i kadın, 50’si erkek toplam 105 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen ve Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan Olumsuz davranışlar ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; okul türü ve cinsiyet değişkenine göre işyerinde psikolojik taciz (mobbing) puan ortalamalarının anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği belirlenirken, mesleki kıdem değişkenine göre 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacizin sosyal ilişkilere saldırı alt boyutunun 0-10 yıl ve 11-20 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Öğretmen, Orta öğretim, Psikolojik Taciz
Reference