Abstract


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE “VİRÜS” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Covid 19 pandemisi ile beraber toplumdaki her birey pandemiye neden olan “virüs” kavramı kavramı hakkında daha düşünür hale gelmiştir. Virüs kavramına ilişkin bilimsel bilgiler bireylere eğitim öğretim aracılığıyla erken yaşlarda fen bilgisi dersi aracılığıyla kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, bu branşta görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde “virüs” kavramına yönelik sahip oldukları algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden (Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Anadolu)  50 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden birisi olan fenomonolojik (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı “google formlar” üzerinden online olarak hazırlanmış ve sosyal medya platformlarından katılımcılara ulaştırılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin “virüs” kavramına yönelik benimsedikleri algıları ortaya çıkarmak amacıyla “Virüs……….gibidir; çünkü………..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sırasında elde edilen verilen çözümlenmesi içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. İçerik analizine göre elde edilen veriler kavramsallaştırılarak akılcı bir şekilde organize edildikten sonra veriler açıklayıcı kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin geçerli 43 farklı metafor ürettiği belirlenmiştir. Elde edilen metaforlar 4 farklı kategori altında toplanmıştır. Kategoriler; olumsuz bir yapı unsuru (%36,2), doğa ve tabiat unsuru (%34), savaş unsuru (%14,9) ve yaşamı tehdit eden unsur (14,9) şeklindedir. Bu sonuçlar fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecinde virüs kavramı hakkındaki görüşlerinin benzerlik göstermediğini veya çok farklı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde “virüs” kavramını genellik olumsuz bir kavram olarak algıladıkları sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni kendini izole etme, pandemi sürecindeki ekonomik sorunlar, kısıtlı sosyal etkileşim ve iletişim, sürecin belirsizliği gibi etkenlerin olabileceği düşünülmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Covid-19, fen bilimleri öğretmenleri, virüs, metafor


Reference