Abstract


MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİSİ TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu araştırmada öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisini tespit etmeye yönelik bir test geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Coğrafya Bölümlerinde öğrenim gören 442 öğretmen adayı oluşturmuştur. Test geliştirme aşamalarının izlendiği süreçte sırasıyla;  testin amacını belirleme,  testin ölçeceği özellikleri saptama, test maddeleri oluşturma, maddeleri gözden geçirme taslak form hazırlama ve pilot uygulama yapma, nihai testi oluşturma ve istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre testin ortalama güçlük katsayısı 0,51; ortalama ayırt edicilik katsayısı ise 0,38’dir. Testin ortalama güçlükte ve ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Üst ve alt grup madde analizi sonuçları testte yer alan her bir maddenin anlamlı derecede ayırt edici olduğunu göstermiştir. Hesaplanan çift tutarlılık katsayısı sınıflama ve sıralama geçerliliğinin sağlandığını işaret etmiştir. Test tekrar-test yöntemi uygulanarak elde edilen sonuçlar testtin kararlı bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Testin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan KR-20 katsayısı 0,71’dir. Testin nihai formu 23 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, testin coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisini ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı örneklemler üzerinde testin geçerliliği ve güvenirliği araştırılabilir.Keywords

Mekânsal düşünme, mekânsal düşünme becerisi, test geliştirme


Reference