Abstract


INVESTIGATION OF POSTGRADUATE STUDIES ON EDUCATION PROGRAM: A CONTENT ANALYSIS

Bu çalışmanın amacı, eğitim programları alanlarında yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini belirlenen ölçütlere göre incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup, içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezinde 2018-2020 yılları arasında yayınlanan ve erişime açık olan lisansüstü tezleri incelenmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi ile ulaşılan 91 adet lisansüstü tezi araştırmacı tarafından oluşturulan tez inceleme formu ile analiz edilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda, tezler yayınlandığı üniversite, enstitü, bölüm, yıl, yöntem, veri toplama araçları, örneklem türü ve program boyutu açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla tekrar kodlama güvenirliği hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre en fazla sayıda çalışmanın Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı, büyük çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitüsünde, eğitim programları ve öğretim alanında hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılan yöntem açısından en çok nitel araştırma yöntemi kullanıldığı ve program değerlendirme türünde çalışmaların daha yoğunlukta olduğu görülmüştür. Araştırma, lisansüstü çalışmaların yönelimlerini ortaya koyarak araştırmacılara yol gösterici olması bakımından önem taşımaktadır.Keywords

Eğitim, eğitim programı, içerik analizi, lisansüstü tezler


Reference