Abstract


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPORTİF DİJİTAL OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Geçmiş yıllarda mahallelerde ve sokaklarda karşımıza çıkan oyun etkinlikleri bilişim teknoloji etkisiyle sanal ortama taşınmış ve dijital oyun kavramı olarak karşımıza çıkmıştır. Beden eğitimi ve öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaç edinen bu araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Yozgat ilinde görev yapmakta olan 124 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler “Sportif dijital oyun ......... gibidir, çünkü .......” dır. cümlesini içeren açık uçlu bir anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analiz ve yorumlamasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, içerik analizi aşamaları dikkate alınarak kodlama ve ayıklama, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, verilerin yorumlanması başlıkları altında analiz edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin ürettiği 53 metaforun ortak özelliklerine göre oluşturulan gruplama sonucunda metaforlar; Bilişsel, Duygusal, Fiziksel, Sosyal ve Olumsuz durum adı altında 5 farklı kategoride toplanmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin ürettikleri metaforlar arasında en fazla kullanılanların Serap, Sevgili, Rüya, Fanatiklik, Heyacan, Saat ve Uyuşturucu olduğu görülmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin algılarının kavramsal boyutlar yolu ile ayrıştırılması sebebiyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sportif dijital oyuna yönelik ortaya çıkarılan ve üzerinde önemle durulması gereken olumsuz algıların nedenleri araştırılabilir ve bu konuda beden eğitimi öğretmenlerine hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.Keywords

Beden eğitimi öğretmenleri, dijital oyun, metafor


Reference