Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE LEVELS OF DEMOCRATIC AND SCIENTIFIC VALUES OF 8TH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Değerler, bir toplumun bütünlüğünü sağlayan, yol gösterici davranış kalıplarıdır. Bireyin ait olduğu toplumun bir parçası olabilmesi için bu davranış kalıplarının aktarılması sağlanmalıdır. Değerlerin aktarımında, aile, okul ve toplum önemli bir rol oynar. Bu çalışmamızda amaç, Tunceli’deki 8.sınıf öğrencilerinin demokratik ve bilimsel değerlere ne derece sahip olduklarını belirlemektir. Bu çalışmada değerlerin tespiti için Akbaş (2004) tarafından geliştirilen Demokratik ve Bilimsel Değerler Ölçeği ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Tunceli’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 8. Sınıf öğrencileri araştırmanın evrenini oluştururken, 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören 245 öğrenci örneklemi meydana getirmektedir. Araştırmada istatistiksel hesaplamalar yapabilmek için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Uygulanan istatistiksel hesaplamalar sonucunda okul, cinsiyet, anne-baba eğitim dereceleri, ailenin ekonomik durumu gibi değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Bu değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla değişkenlere ait verilere, Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak normallik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda bilimsel değerler ölçeğinin normal dağılım sergilediği, demokratik değerler ölçeğinin ise normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu yüzden demokratik değerler ölçeğinin alt problemlerinin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca yapılan güvenirlik analizi sonucunda demokratik değerler ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri .83, bilimsel değerler ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri .84 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda bilimsel ve demokratik değerlerde cinsiyet değişkeninde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Okul değişkeninde sadece demokratik değer puanlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Anne-Baba öğrenim durumu ve gelir düzeyi değişkenleri Demokratik ve Bilimsel değer puanları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Katılımcıların görüşlerindeki anlamlı fark .05 seviyesinde test edilmiştir.

Keywords
Değerler, demokratik değerler, bilimsel değerler, 8.sınıf öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri