Abstract


SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Fatih projesinin sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 220 sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı araştırmacıların geliştirdiği 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih projesine yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu; ancak başarıya ulaşıp ulaşmayacağı noktasında çok büyük kaygılar içerisinde olduğu görülmektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni, fatih projesi.
Reference