Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INVESTIGATING THE LEVEL OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ADHERENCE TO ETHICAL PRINCIPLES IN EDUCATIONAL ASSESSMENT
Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlılık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma yöntemi olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki ortaokullarda çalışan öğretmenlerden basit seçkisiz yoluyla seçilen 601 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Alkharusi (2016) tarafından geliştirilen ve İlhan, Güler ve Kinay (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analiz sürecinde betimsel istatistiklerle veri setinin doğruluğu kontrol edilmiş ve üç bireyin uç değer olduğu gözlemlendiği için veri seti 598 olarak düzenlenmiştir. Veri setinde yer alan bireylerin toplam puanlarına ilişkin minimum, maksimum, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri elde edilerek betimsel düzeyde incelemeler yapılmıştır. Betimsel düzeydeki incelemelerden sonra grupların ortalama puanlarının karşılaştırılması amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklemler t- testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin, eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere yüksek düzeyde bağlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlılık düzeylerinin öğretmenlerin alanlarına göre farklılaştığı görülürken, cinsiyet ve mesleki kıdeme bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkeler, etik, değerlendirme yeterlikleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri