Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AN INVESTIGATION OF THE AFFECTIVE TENDENCIES OF THE STAFF WORKING IN A UNIVERSITY TOWARDS THE ENVIRONMENT
Bu araştırmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi personelinin çevreye yönelik duyuşsal eğiliminin belirlenmesidir. Personelin çevreye yönelik duyuşsal eğilimini ölçmek için “Wisconsin Center for Environmental Education (1997)” tarafından geliştirilen ve Karatekin (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği” 600 personele uygulanarak kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde çalışmakta olan personel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri hazırlanan anket formuna bağlı kalınarak katılımcılarla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Araştırmanın örneklemine dahil edilecek personel sayısı (n), evren sayısı bilinen, basit rastgele örneklem formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. Verilerin “SPSS 21.0 for Windows” programında analiz edildiği bu çalışmada, çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımı (sayı, yüzde), sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma) verilmiştir. İki gruba sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla gruba sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde ise “tek yönlü varyans analizi” (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca ölçek güvenirliliği için Cronbach’s Alpha değerinden yararlanılmış ve bu değer 0,78 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların duyuşsal eğilimlerine ilişkin ortalama puanı =43,28 olarak hesaplanmıştır. Personelin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri ile cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve çevre ile ilgili ders alma durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Keywords
Çevre, duyuşsal eğilim, çevre sorunları, personel

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri