Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇOK YÖNLÜ KARİYER, SINIRSIZ KARİYER, KARİYER TATMİNİ, İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Çalışmanın amacı, çok yönlü (değişken) kariyer, sınırsız kariyer, kariyer tatmini, algılanan istihdam edilebilirlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Nevşehir ilindeki dört hizmet sektörü (turizm, finans, eğitim, sağlık) çalışanları oluşturmaktadır. Turizm sektörü dört ve beş yıldızlı otellerle; sağlık sektörü devlet hastanesi ve özel hastanelerle; eğitim sektörü üniversite ve liselerle; finans sektörü de bankalarla sınırlandırılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi ve anket formları kullanılmıştır. Sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumları, kariyer tatmini, algılanan istihdam edilebilirlik ve işten ayrılma niyetini ölçmek için 5'li Likert ölçekleri kullanılmıştır. Veriler Kısmi En Küçük Kareler-Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan yol analizi sonunda, sınırsız kariyerin “fiziksel hareketlilik” boyutu ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çok yönlü kariyerin “kendi kendini yönetme” ve sınırsız kariyerin “psikolojik hareketlilik” boyutu ile kariyer tatmini arasında pozitif bir ilişki görülürken, buna karşın sınırsız kariyerin “fiziksel hareketlilik” boyutu ile kariyer tatmini arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Sınırsız kariyerin “psikolojik hareketlilik” boyutu ile algılanan istihdam edilebilirlik arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kariyer tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki görülürken algılanan istihdam edilebilirlik ile işten ayrılma niyeti arasında ise herhangi bir ilişki ortaya çıkmamıştır.

Keywords
Çok yönlü kariyer, sınırsız kariyer, kariyer tatmini, algılanan istihdam edilebilirlik, işten ayrılm


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri