Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ ÖZERKLİĞİ: KAMU VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
İş sonuçları üzerinde etkili olan özerklik kavramı, eğitim örgütlerinin temel yapı taşlarından birisi olan öğretmenlerin işleri ile ilgili karar verme insiyatifine sahip olmaları, iş süreçleri ile ilgili planlamalar yapabilmeleri ve iş modellerini seçme de özgür olmaları ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı da kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş özerkliği algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin iş özerklik algılarının cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem değişkenine ve okul türüne göre görüşlerin anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–20017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep İl’indeki özel ve devlet eğitim kurumlarında görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunda“basit rastlanstısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” ile belirlenen, 8’i özel eğitim kurumu, 8’i kamu eğitim kurumu olmak üzere toplam 16 okulda görev yapan 500 öğretmen yer almaktadır. Araştırma verileri İş Özerkliği Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, her iki eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin işleri ile ilgili inisiyatif alabilme ve özel iş faaliyetleri yapabilme konuları haricinde iş özerklik algıları birbirine yakındır. Her iki eğitim kurumunu karşılaştırması yapıldığında ortaya çıkan bu farkın özel eğitim kurumları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre her iki eğitim kurumdaki öğretmen görüşleri yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık gösterirken, yaş değişkenine göre istatistiki anlamda bir farklılık göstermemektedir. Mesleki kıdem değişkenine göre ise kamu eğitim kurumları lehine yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.

Keywords
özerklik, iş özerkliği, kamu eğitim kurumları, özel eğitim kurumları

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri