Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A QUALITATIVE STUDY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin duygusal emek ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılan araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’teki ilkokullarda görev yapan 15 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmış, her bir araştırmacı tarafından yapılan kodlamalarda, kodlayıcılar arası görüş birliği oranı 0.91 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okullarda duygusal emek davranışları sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygusal emek ile ilgili görüşleri “yüzeysel rol yapma”, “derinden rol yapma” ve “doğal duygular” olarak üç alt tema altında toplanmıştır. Yüzeysel rol yapma alt temasında öğretmen görüşleri, duyguları düzenleyerek yansıtma, duruma göre farklı duygular sergileme ve yüzeysel duygular sergileme şeklindedir. Derinden rol yapma alt temasında sırasıyla; duyguları sergilerken ekstra çaba gösterme, olumsuz duyguları (endişe, korku vb.) yansıtmama ve gerçek duyguları kamufle etme şeklinde görüş belirtilmiştir. Doğal duygular alt temasında ise; sakin bir tavır takınma ve samimi (doğal) duygular sergileme şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin içinde bulundukları duruma veya iletişim kurdukları kişiye (öğrenci, öğretmen, veli) göre duygularını farklı şekillerde ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, duyguların sergilenmesinde ekstra bir çaba gerektiren derinden rol yapmayı ve hissedilen duyguların herhangi bir çabaya gerek kalmadan doğal (samimi) olarak sergilendiği doğal duyguları daha çok sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygularını doğru bir şekilde ifade edebilmeleri, içinde bulunulan duruma göre duygularını düzenleyerek yansıtmaları için duygu yönetimine yönelik eğitimler verilebilir.

Keywords
İlkokul, öğretmen, duygusal emek.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri