Abstract


SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS
Öz-yönetimli öğrenme alanındaki araştırmalar öz-yönetimli öğrenenlerin özelliklerinin temel olarak bu öğrenenlerin gözlemlenerek ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak, öz-yönetimli öğrenenlerin kendi bakış açıları ve inanışları üzerinde daha az durulmaktadır. Çalışmamız; öz-yönetimli öğrenenlerin öz-yönetimli öğrenmeyle ilgili ne düşündüklerini ve ne dediklerini sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerle bir dizi yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin ses kaydı yapılmış, yazıya dökülmüş ve öz-yönetimli öğrenme çevresindeki izlekler için nitel yöntem ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinden üç ana izlek ortaya çıkmıştır: (a) öz-yönetimliliğin tanımı, (b) dış ve iç kaynaklar, ve (c) öz-yönetimli bireyleri yetiştirecek olan veliler, öğretmenler ve toplum için öneriler. Kurumlar tarafından benimsenebilecek ve gelecekteki araştırmacılar tarafından ayrıca genişletilebilecek bir model de önerilmektedir.

Keywords
Öz-yönetim, yetişkin eğitimi, eğitim politikası, nitel araştırma
Reference