Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROL TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Araştırmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyet rol tutumlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildeki devlet üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminde evren sayısı bilindiği için örneklem hesabı yapılmış ve 320 kişi araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programında değerlendirilmiştir. Akademisyenlerin %74.3’ü Türk toplumunda kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmadığını, %67.1’inin bu eşitsizliğin biyolojik özellikler nedeni ile olduğunu ve %60.9’u toplumsal cinsiyet ayrımcılığını yaşadığını belirtmiştir. Erkek akademisyenlerin TCRTÖ toplam puan ortalamasının kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Akademisyenlerin anne ve baba eğitim durumlarına göre eşitlikçi cinsiyet, kadın cinsiyet ve evlilikte cinsiyet alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Akademisyenlerin yaş ve aile tipine göre alt boyutlar ve toplam puan ortalaması incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Araştırmada yer alan akademisyenlerin genel olarak geleneksel toplumsal cinsiyet rol tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Akademisyenlerin önemli bir kısmının toplumsal cinsiyet kavramı konusunda bilgi sahibi olmadığı ve yarısından çoğu bu eşitsizliğin biyolojik özelliklerden, dörtte biri eğitimsizlikten kaynaklandığını belirtmiştir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaşayamayan akademisyenlerin yaşayanlara göre daha eşitlikçi bakış açısına sahip olduğu bulunmuştur. Erkek akademisyenlerin kadın akademisyenlere göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rol tutuma sahip oldukları söylenebilir.

Keywords
Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet tutumu, akademisyenler


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri