Özet


TAKIM ÇALIŞMASI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARSASINDAKİ İLİŞKİ: GÜVENLİK HİZMETLERİNDE BİR UYGULAMA
Modern iç güvenlik hizmetlerinde bireysel özellikler ve kişi odaklı yaklaşımların önemi giderek artmaktadır. Bunun yanında güvenlik hizmetleri genel olarak bir takım çalışması olup, ekip ruhuna yatkınlığın aynı zamanda güvenlik hizmetlerinde başarıya işaret ettiği ifade edilebilir. Yapılan bu araştırmada, jandarma personelinin takım çalışması algısı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli n=403 jandarma personeli üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre farklı kişilik özellikleri ve takım çalışması algısı düzeyleri, araştırmaya katılan personelin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre takım çalışması algısı ile kişilik tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Anahtar Kelimeler
Jandarma, takım çalışması, kişilik özellikleri
Reference