Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MİLLİ ATLETLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Bu çalışmada Milli Atletlerin empati düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Atletizm Mili Takım Kampında olan 21 ve 23 yaşlarında, 69'u kadın, 81'i erkek toplam 150 sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Baron-Cohen ve Wheelwright (2004) tarafından geliştirilen, Bora ve Baysan (2009)'ın geçerlik ve güvenirliğini yapmış olduğu Empati Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Yapılan Shapiro-Wilk normallik analizine göre katılımcıların Bilişsel Empati puanları normal dağılım gösterirken (p>0,05); Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Sosyal Yeti ve Empati Düzeylerinin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir (p<0,05). Bilişsel Empati puanlarının yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterme durumu parametrik test tekniği olan Bağımsız gruplar t testi, Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Sosyal Yeti ve Empati Düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterme durumu ise parametrik olmayan test tekniği Mann Whitney U ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Yaş açısından bakıldığında 21 ile 23 yaşında olan katılımcılar arasında Bilişsel Empati, Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Empati Düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 21 ile 23 yaşında olan katılımcılar arasında Sosyal Yeti açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 21 yaşında olanların puan sıra ortalaması 68,86 iken 23 yaşında olanların ortalaması 86,33’tür. Buna göre 23 yaşında olanlarda Sosyal Yetinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Keywords
Atletizm, Bilişsel empati, Empati, Sosyal yeti,


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri