Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN, AKADEMİK ÖZYETERLİLİK, ANNE-BABA İZLEME, SOSYAL DESTEK VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Akademik performans baskısının daha yoğun hissedildiği öğretim basamaklarındaki öğrenciler, iş dünyasında ki yetişkinler gibi tükenmişlik sorunu ile karşı karşıyadır. Öğrencilerin, eğitim ortamları ile eğitime yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkileyen bu durum, okul tükenmişliği olarak kavramsallaştırılmaktadır. Araştırmalar, okul tükenmişliğinin gelişimsel sorunların yanı sıra gelecek ile ilgili seçimlerin ve beklentilerin önem kazandığı ortaokul ve lise öğretim basamaklarında daha yoğun yaşandığını vurgulamaktadır. Bu araştırma, 6. sınıftan itibaren 8. sınıfın sonuna kadar liseye geçmeye yönelik, hazırlık ve yüksek performansın önemine ilişkin beklenti ve kaygının öğrencilerde okul tükenmişliği üretebileceği düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu bağlamda araştırma ile ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliklerinin, akademik öz yeterlilik, anne-baba izleme, sosyal destek ve boş zaman faaliyetleri açısından incelenmiştir. Bu araştırmaya İstanbul ili Kadıköy ilçesi 6, 7, ve 8. Sınıf ortaokul öğrencilerinden 396 öğrenci katılmıştır. Araştırma betimsel araştırma modelinde düzenlenmiş olup, veriler SPSS programında t testi, varyans ve korelasyon analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri Okul tükenmişliği ölçeği, akademik öz yeterlilik Ölçeği, Anne- Baba İzleme Ölçeği, Çocuk Ergen Sosyal Destek ölçekleri ile kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, sınıf, akademik başarı, aileye ilişkin özellikler ve boş zaman faaliyetlerine göre (p<,05) düzeyinde anlamlı farklılaşma ile ilgili özellikler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur

Keywords
okul tükenmişliği, akademik özyeterlilik, anne-baba izleme, çocuk ergen sosyal destek


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri