Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİME HAZIR OLMA TUTUMLARI
Türkiye’de Eğitim Sisteminde; değişik boyutlarda bir reform çabasının varlığı, farklı hükümetlerin Millî Eğitim Bakanları, Millî Eğitim Bakanlığının kısa süreli aralıklarla el değiştirmesi ve yeni hükümetlerle birlikte eskisinden farklı eğitim politikalarının izlenmesi beraberinde sık sık mevzuat değişikliklerini getirmiştir. Okul yöneticilerinin değişime açık olma tutumları değişimin etkili olması, amacına ulaşması, bekleneni vermesi, işlevsel olması vb. açısından oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü, mevzuat üzerindeki değişim uygulamalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına rehberlik etmek amacıyla konunun değişik boyutlarıyla ortaya konmalıdır. Bu çalışmanın genel amacı Türk Eğitim Sistemindeki Mevzuat Değişiklikleri ve Okul Yöneticilerinin Değişime Hazır Olma Tutumlarını inceleyip gözler önüne sermektir. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden yakınsayan desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Mersin ve Adana ilinde görev yapmakta olan 223; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada üç bölümden oluşan veri toplama aracı ile yürütülmüştür: Birinci bölüm demografik bilgiler formundan, İkinci bölüm araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan (60 yöneticiye uygulanmıştır), üçüncü bölüm Kondakçı ve arkadaşlarının (2010) geliştirdiği, “Değişime Hazır Olma Ölçeğinden” oluşmaktadır. Araştırmanın nitel bölümünden elde edilen veriler tablolaştırma yapılarak betimsel analize tabi tutulmuş, nicel aşamalardan elde edilen veriler SPSS 24 (Statistical Package For Social Science) paket programını kullanarak analiz edilmiş ve nitel bulgular nicel bulgular ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatta sıkça yapısal değişiklikler ve dönüşümler yaptığı, bu değişiklik ve dönüşümlerin eğitim sistemini olumsuz etkilediği, okul yöneticilerinin: Değişime hazır olma tutumları oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Genel çerçevede nitel ve nicel araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, nitel araştırma sonuçları, nicel araştırma sonuçları ile ilişkilidir.

Keywords
Eğitimde değişim, Mevzuat, okul yöneticileri, değişime hazır olma


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri