Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Bu çalışmada, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ile Eğitim Bilimleri bölümü öğretmen adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbı çerçevesinde kişilik özellikleri incelenmiştir. Nicel araştırma niteliğinde olan bu çalışmada, 480 öğretmen adayının katılımıyla, .752 güvenirliğe sahip 12 maddelik 5’li likert tipli “Etkinlik Davranış Kalıbı Değerlendirme Ölçeği” geliştirilmiştir. “Kuralcı” ve “Seçenekçi” davranış örüntüsü olmak üzere iki faktörden oluşan bu ölçek yardımıyla bölüm türü açısından öğretmen adaylarınının hangi tür davranış örüntüsüne sahip olduğu bağımsız gruplar için t-testi yardımıya incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kuralcı davranış örüntüsü ile öğrenim görülen bölümler arasında anlamlı bir farklılaşma bulunamamış; her iki bölüm öğretmen adaylarının kuralcı olma düzeyleri oldukça yüksek çıkmıştır. Eğitim Bilimleri bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının ise Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha seçenekçi olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının davranış düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney-U testi ile incelenmiş ve erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre daha kuralcı ve seçenekçi olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, öğretmen adaylarının kuralcı ve seçenekçi davranış düzeyleri arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testi ile incelenmiş ve pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords
Etkinlik davranış kalıbı, kuralcı, seçenekçi, öğretmen adayları


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri