Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KENDİNİ İŞE VERME DÜZEYLERİ İLE OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacı çalışanların kendini işe vermeleri ile okulların etkililik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma betimsel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Nicel yaklaşımın benimsendiği bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Araştırma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş İli Merkez İlçelerinde (Onikişubat, Dulkadiroğlu) bulunan kamu ve özel ilkokul ve ortaokullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, örneklemini ise 37 yönetici ve 373 öğretmen olmak üzere toplam 410 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen ve yöneticilerin kendini işe verme düzeylerini ölçmek için “Kendini İşe Verme Ölçeği”, etkili okul algılarını ölçmek için ise “Etkili Okul Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde frekans, yüzde, ortalama, t-testi, tekyönlü varyans analizi, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların kendini işe vermeleri ile okulların etkililik düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışanların kendini işe vermelerinin okul etkililiğinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Öğretmen ve yöneticilerin kendini işe vermelerinin ilkokul ve ortaokulların etkililik düzeylerinin %34’ünü yordadığı belirlenmiştir.

Keywords
Etkili Okul, Kendini İşe Verme, Öğretmen, Yönetici.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri