Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK UYGULAMALARININ MÜDÜR YARDIMCILARININ LİDERLİK ÖZ YETERLİĞİNE KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Liderliğin okul etkililiğinde ve okul gelişiminde önemli bir rol oynadığı geniş ölçüde kabul görmektedir. Okul müdürünün bir rolü olarak müdür yardımcılarının yetiştirilmesi ve üst yönetim pozisyonlarına hazırlanması sürecindeki olumlu katkısı politika yapıcılar ve araştırmacılar tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bu çerçevede çalışma, ortaokul kademesinde görev yapan okul müdürlerinin birlikte çalıştığı müdür yardımcılarının liderlik becerilerinin gelişiminde oynadığı rolü ele almaktadır. Çalışmanın amacı, okul müdürünün liderlik uygulamalarının müdür yardımcılarının liderlik öz yeterliğine katkısını değerlendirmektir. Araştırma varolan durumu saptamayı amaçladığından tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yönteminin varsayımları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Ankara ilinde ortaokulda görevli beş okul müdürüne ve on müdür yardımcısına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Söz konusu veriler, içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın iç geçerliğini artırmak için tema ve kodların belirlenmesi ve verilerin çözümlenmesi süreçlerine ilişkin alan uzmanı ile araştırma konusuna ve nitel araştırma yöntemine hâkim ölçme-değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde, okul müdürünün birlikte görev yaptığı müdür yardımcılarının liderlik rolünün gelişiminde kullandığı stratejilerin değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bu stratejiler incelendiğinde, zorlayıcı ve katkı sunacak görevler verme, çalışmaları hakkında geribildirim sunma, işlerinde özerlik tanıma, teşvik etme ve övgüde bulunma gibi davranışların yer aldığı belirlenmiştir. Öte yandan, müdür yardımcılarının günlük olarak yaptığı işlerin meslektaşlarıyla birlikte öğrenme fırsatı sunduğu ve bunların öz-yeterlik duygusunu desteklemeye yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Keywords
Öz-yeterlik, liderlik, okul müdürü, müdür yardımcısı


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri