Abstract


Internet Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates And Their Attitudes Toward Educational Technology
Öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelendiği bu araştırma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü, İlköğretim bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 96 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen Teknoloji Tutum Ölçeği, Miltiadou (1999) tarafından geliştirilen ve Küçük (2002) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “İnternet Öz-Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının (x ¯=69.95) ve internet öz-yeterlik inançlarının (x ¯=58.41) orta seviyede olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine yönelik tutumları ve internet öz-yeterlilik inançlarının cinsiyet, bölüm, sosyal medya kullanma ve genel bilgisayar bilgi seviyelerine göre farklılık göstermemektedir. Fakat, öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları onların internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları ile eğitim teknolojilerine yönelik tutumları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Keywords
Teknoloji tutumu, İnternet Öz-yeterlik inancı, öğretmen adayları
Reference