Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVREYE YÖNELİK MATERYALİST EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Çağımızın hastalığı olan materyalizm, ihtiyacı olmadığı halde aşırı satın alma isteği ya da lüks tüketim mallarını elde etme arzusu şeklinde tanımlanabilir. Materyalist değerlere sahip kişilerin çevreye yönelik tutum ve davranışları olumsuz olabilmektedir. Çevreye yönelik materyalist eğilimi olan bireyler olduğu gibi çevrenin korunmasına önem verip bu görüş doğrultusunda tüketimde bulunanlar da vardır. Bireyler materyalizmi, çocukluktan itibaren ebeveynleri, arkadaşları ve öğretmenleri gibi rol model aldıkları referans gruplarını gözlemleyerek öğrenir. Bu bakımdan öğretmenlerin çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı da öğretmen adaylarının çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespitini sağlayan bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu çalışma nicel yaklaşımlardan tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerlik çalışmasının ilk aşaması olan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretmen adayları (n=300); ikinci aşama olan ve birinci yarıda elde edilen faktör yapısını test etmek için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için Gazi Üniversitesi öğretmen adayları (n=300) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 4’lü likert tipte 39 maddelik nihai ölçek ortaya konmuştur. Ölçeğin tek faktörlü yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın önemli bir kısmını (% 54,890) açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış 0,94 olduğu görülmüştür. Bu bulgular da ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Keywords
Çevre, materyalist eğilimler, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik, öğretmen adayları.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri