Özet


ALKOLLÜ İÇKİLER VE UYUŞTURUCU MADDELERİN SUÇLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Bu çalışmanın amacı alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile suçlu davranış arasında bir ilişki var mıdır ve bu ilişkinin etkileri, boyutları ve türleri nelerdir sorularına cevap aramaktır. Bu araştırmada kullanılan veriler Şahinli (2016)’nın yayınlanmamış doktora tezinden alınmıştır. Araştırma Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 4220 kişilik evren grup için 346 kişilik örneklem grupla yaklaşık % 97,5’lik bir güven aralığında gerçekleştirilmiştir. Örneklem gruptaki mahkûmların 274’ünü (% 79,8) erkekler oluştururken, 70’ini (% 20,2) bayanlar oluşturmaktadır. Mahkûmların yaşları 18 ile 70 yaş arasında değişiklik göstermekte olup yaş ortalamaları ise 35'tir. Bu araştırmada Ankara ilinde bulunan ceza infaz kurumlarında mahkûmlarla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketler, ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlara kendi koğuşlarında uygulanmıştır. Çalışmada alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile suçlu davranış ilişkisini inceleyen beş hipotez belirlenmiştir. Bu hipotezler Goldstein’ın (1985) üçlü modeli içerisinde yer alan psikofarmakolojik model ve ekonomik modelden hareketle oluşturulmuştur. Uyuşturucu maddelerin ekonomik model açısından suçla daha çok ilişkili olduğu, alkollü içkilerin ise psikofarmakolojik etkiler açısından suçla daha çok ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Alkollü içkilerin diğer uyuşturucu maddelere göre şiddet davranışı ile daha çok ilişkili olduğu da çalışmanın sonuçlarından birisidir.

Anahtar Kelimeler
Suç, alkol, uyuşturucu maddeler, mahkûmlar, ceza infaz kurumları.
Reference