Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyleri, yerleşim yeri, sosyo-ekonomik düzeyleri ve anne-baba tutumları açısından incelenmiştir. Araştırma betimleme türünde olup, ilişkisel modele dayalıdır. Araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma evreni 2013- 2014 yılında Iğdır Üniversitesi’nde öğrenim gören yaklaşık 5000 öğrenciden; örneklemi ise kolay örnekleme yöntemiyle seçilen 832 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada bireylerin kişisel, sosyal ve genel uyumlarını ölçen Hacettepe Kişilik Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada frekans dağılımları, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre kendini gerçekleştirme ve sosyal uyumları arasında ve okul türleri, yerleşim yeri, algıladıkları sosyo- ekonomik düzeyleri ile algıladıkları anne-baba tutumlarına göre kişisel uyumları arasında anlamlı farklılaşma görülmemiştir. Erkek öğrencilerin duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler, kişisel uyum ve aile ilişkileri ve sosyal ilişkiler ile genel uyum ortalamaları yüksek iken; kız öğrencilerin sosyal normlar ve antisosyal eğilimler puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin yerleşim birimlerine göre sosyal ve genel uyumları arasında anlamlı farklılaşma bulunmamışken; okul türleri, sınıf düzeyleri, algıladıkları sosyo- ekonomik düzeyleri ile algıladıkları anne-baba tutumlarına göre sosyal ve genel uyum puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Üniversite öğrencisi, kişisel uyum, sosyal uyum.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri