Özet


MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKIŞ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ “GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ”
Akış kuramı, 1900’lerin ikinci yarısından itibaren pek çok bilim insanı tarafından araştırılarak geliştirilmeye çalışılan bir konu olmakla birlikte günümüzde kullanılan adı Csikszentmihaly tarafından verilmiştir. Kuram içerik itibariyle bireylerin yaptıkları etkinliklerden aldıkları keyif olgusu üzerinde durmaktadır. Bu araştırma, akış kuramının Meslek Yüksekokulu işletme yönetimi öğrencilerinin deneyimleri üzerinde yoğunlaşması sebebiyle öğrencilerin alan derslerindeki akış düzeylerine göre bu durumu etkileyen birçok faktör göz önünde bulundurularak önlemler alınması, yeniliklere gidilmesi ve çıkan sonuçtan diğer bölümlere yönelik yapılacak araştırmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören işletme yönetimi öğrencilerinin alan derslerindeki akış deneyimlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma akış kuramı temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama deseni kullanılarak şekillendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi meslek yüksekokullarındaki işletme yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek üzere olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örneklemeden yararlanılarak ölçeğin uygulanacağı öğrenci sayısı belirlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda işletme yönetimi öğrencilerinin alan derslerindeki akış düzeylerinin birtakım değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine dair elde edilen bu bulgular akış kuramı bağlamında yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akış, meslek yüksekokulu, deneyim, işletme yönetimi.
Reference