Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE TEKNOLOJİ KONULARINDAKİ METAFORİK ALGILARI
İçinde bulunduğumuz çağda bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmeler hayatımızın her alanında etkilerini hissettirmektedir. Bilim ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın yanı sıra, bu alanlarda yapılan yenilikleri, gelecekte yapılması düşünülen çalışmaları takip etmek de geleceğin öğretmenlerinin sorumlukları arasındadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmayan, bu gelişmeleri eğitim öğretim ortamına entegre etmeyen öğretmenler çağın gereksinimlerine ayak uydurmakta zorlanacaklardır. Hızla değişen dünyada, gelecek nesillerin yetiştirilmesinden sorumlu olacak öğretmen adaylarının bu konuda sahip oldukları duygu ve düşünceler, onların eğitim öğretim faaliyetlerine de yansıyacaktır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının ‘bilim’ ve ‘teknoloji’ kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. 76 kız, 44 erkek öğretmen adayından oluşan katılımcılara herhangi bir yönlendirme yapılmadan boş kağıtlar dağıtılmış ve bu kağıtlara ‘Bilim ….. gibidir, çünkü…’ ve ‘Teknoloji……gibidir, çünkü….’ ifadelerini tamamlayan cümleler yazmaları istenmiştir. Katılımcıların duygu ve düşüncelerini metaforlar aracılığı ile ortaya koydukları cümleleri araştırmanın verisini oluşturmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş, ‘bilim’ kavramı ile ilgili üretilen metaforlar altı, ‘teknoloji’ kavramı hakkında üretilen metaforlar yedi kategoride sınıflandırılmıştır. Öğretmen adaylarının ‘bilim’ kavramı ile ilgili olumlu algıları olduğu görülürken, ‘teknoloji’ kavramını daha çok benimsemelerine karşın daha olumsuz yönde yargılarının olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Metafor, bilim, teknoloji
Reference