Özet


EBEVEYN OLMAYA İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu araştırmanın amacı, Lawson (2004) tarafından üniversite öğrencilerinin ebeveyn olmaya ilişkin algılarını ortaya koymak üzere geliştirilen Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği’ni (EAOÖ) Türkçe’ye uyarlayarak ölçeğin üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek “güçlendirme, yalıtılmışlık, bağlayıcılık, araçsal masraflar, devamlılık ve algılanan destek” olmak üzere altı alt ölçekten oluşan 28 maddelik yedili Likert tipinde bir derecelendirmeye sahiptir. Bu araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yöntemiyle ile seçilen 225’i kadın (%75.5) ve 73’ü erkek (%24.5) olmak üzere toplam 298 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçme aracının yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen sonuçlara göre, ölçme aracının yeterli uyum indekslerine sahip olduğu görülmektedir (?2/sd=2.33; RMSEA=.067; CFI=.77; IFI=.78; NFI=.66; TLI=.72). Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında hesaplanan iç tutarlık katsayıları alt ölçekler için .42 ile .80 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı ise .68’dir. Sonuç olarak 28 maddelik ve alt ölçekli olan bu ölçme aracının Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında uygulanabilecek nitelikte geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
ebeveynlik, ebeveynlik algısı, Ebeveyn Olmaya İlişkin Algı Ölçeği, ölçek uyarlama
Reference