Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin bilim şenliklerine yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. 5’li likert olarak hazırlanan ölçek kapsam geçerliliğinin tespiti için üç Fen eğitimcisi ve bir Türkçe eğitimcisine incelettirilmiştir. Ayrıca 6 ortaokul öğrencisi ile ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Gerekli düzenlemelerden sonra en son halini alan ölçek, yapı geçerliliği için 150 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ölçek, bilim şenliklerinin kişisel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesi, bilim şenliklerinin ilgi çekici olduğuna inanç ve bilim şenliklerinin sosyal yaşama etkisi adı altında üç alt boyut esas alınarak geliştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin faktör desenini belirlemek amacı ile yapılmıştır. KMO değeri .796 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçlarına göre ise elde edilen ki-kare değerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür (x2(435)=2032.326; p<.01). Üç bileşenin varyansa yaptıkları toplam katkı %46,437 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .816 olarak tespit edilmiştir. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, 11 olumlu 11 olumsuz madde içeren 22 maddelik ölçek elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.

Keywords
Bilim Şenliği, Tutum Ölçeği, Ortaokul Öğrencileri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri