Abstract


EVALUATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING PRACTICE COURSES
Öğretmen yetiştiren kurumların temel amacı öğretmen adaylarını çağın mesleki anlamdaki gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip hale getirmektir. Öğretmen adayları bu bilgi ve becerileri iki temel kaynağa dayalı olarak edinirler. Birincisi fakültede, ikincisi ise uygulama okullarında aldıkları eğitimdir. Öğretmen yetiştirme alanında dünyada yaşanan değişimlere ve Türkiye'de 1990'lı yıllarda eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak, fakültede alınan eğitimin yanı sıra uygulama okullarında gerçekleştirilen aktivitelerin de önemi artmıştır. Programda yer alan Okul Deneyimi dersi öğretmen adaylarının sınıfta bir dersi ya da dersleri tek başlarına ve planlı bir biçimde öğretebilecek becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Ancak bazı araştırmalar Okul Deneyimi derslerinin gerçekleştirilmesi noktasında bazı sorunların yaşandığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, aday öğretmenlerin okullardaki uygulama öğretmenleri, fakültedeki danışman öğretim elemanları, dersin içeriği, etkinlikler ve hazırlanan ödevlerle ilgili görüş ve deneyimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitimlerine devam etmekte olan son sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Nitel yaklaşıma dayanan araştırmada veriler açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, öğretmen adaylarının bir bölümü uygulama öğretmenlerinin danışmanlık yeterliği, etkinliklere katkısı, danışman öğretim elemanlarının etkinliklere katkısı, ödevleri değerlendirme durumları ve etkinlik hazırlama konularında olumsuz görüşe sahiptirler. Ayrıca sonuçlar Okul Deneyimi derslerinden beklenen verimin yeterince alınamadığını göstermiştir.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Aday Öğretmen Görüşleri, Okul Deneyimi Dersi
Reference