Özet


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ülkelerin yaşadığı ekonomik problemlerin başında bölgesel gelişme farklılıkları ve işsizliğin geldiği herkesin hem fikir olduğu bir konudur. Küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde bölgesel gelişmenin sağlanmasında ve işsizliğin önlenebilmesinde anahtar rolün ilgili bölge ya da ülkenin gelişme potansiyelini ortaya çıkarabilecek genç girişimcilerde olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumlarının girişimciliğe yönelik sağlayacakları desteklerin belirlenmesinde gençlerin girişimciliğe bakış açıları başta olmak üzere girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve bu sayede desteklerin düzenlenmesi desteklerin amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın temel amacı; Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarının belirlenmesi, aradaki farklılıkların ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası (Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan) öğrencilerine 01 Mart-15 Nisan 2016 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik Eğilimi, Bölgesel Gelişme, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan.
Reference